Põhikiri

 1. Eesti-Tiibeti Kultuuriselts (põhikirjas edaspidi selts) on akadeemiline mittetulundusühing.
 2. Seltsi asukoht on Tartu, Eesti.
 3. Seltsi eesmärk on:
  1. tiibeti kultuuri – ajaloo, kirjanduse, filosoofia, religiooni, meditsiini, kunsti ja teiste kultuurivaldade teaduslik uurimine ja tutvustamine ning selleks vajalike tingimuste loomine;
  2. tiibeti kultuuri ja kultuuripärandi hoidmisele kaasaaitamine;
  3. tiibeti tekstide ja teiste kultuuriväärtuste (kunstiesemed, fotod, filmid jne) kogumine, sel otstarbel raamatukogu ja arhiivi loomine;
  4. tiibeti tekstide tõlkimine ja kirjastamine; informatiivsete materjalide avaldamine;
  5. loengute, seminaride, kursuste, konverentside ja muude ürituste korraldamine;
  6. koostöö organiseerimine Tiibeti ja Eesti organisatsioonidega, samuti välismaa ülikoolide, seltside ja teiste asutustega;
  7. iseseisvate institutsioonide loomine eelpool märgitud eesmärkide täitmiseks, nende institutsioonide tegevuse toetamine;
  8. kaasaaitamine kõrghariduse ja teadustöö edendamisele tibetoloogia erialal.
 4. Selts on juriidiline isik, kel on õigus sõlmida lepinguid ja teha koostööd teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
  1. Seltsil on õigus algatada juriidiliste isikutena tegutsevate institutsioonide ja fondide tegevust kooskõlas põhikirjaga.
  2. Seltsil on õigus omada kinnis- ja vallasvara.
  3. Seltsi sissetulekud koosnevad:
   1. liikmemaksudest;
   2. subsiidiumidest, annetustest, kingitustest ja pärandustest;
   3. õppemaksudest;
   4. kursuste, seminaride ja teiste ürituste korraldamisest saadud tuludest;
   5. kirjastamistegevusest laekuvatest tuludest;
   6. teistest seadusega lubatud tuludest.
  4. Seltsil on oma pitsat, kirjablankett ja sümboolika.
  5. Seltsi tegevusaasta on üks tiibeti kalendri aasta.
 5. Seltsi liikmeskond koosneb tegevliikmetest, auliikmetest ning kirjavahetaja- ja toetajaliikmetest.
  1. Tegevliikmed võivad olla ülikoolide üliõpilased, akadeemilised töötajad ja vilistlased ning teised seltsi juhatuse otsusega vastuvõetud isikud.
  2. Auliikmeks valitakse teenekad tibetoloogid, auväärsed Eesti ja Tiibeti esindajad, seltsi ees erilisi teeneid omavad isikud.
  3. Kirjavahetajaliikmed võivad olla endised seltsi tegevliikmed, välismaal elavad Eesti ja teiste riikide kodanikud ning isikud, kes ei saa tegevliikmena aktiivselt tegutseda, kuid soovivad teha seltsiga koostööd.
  4. Toetajaliikmed võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega või materiaalselt seltsi toetavad. Juhatus võib toetajaliikme vastu võtta tegevliikmeks isikliku avalduse ja kahe tegevliikme soovituse põhjal.
  5. Au-, kirjavahetaja- ja toetajaliikmetel on õigus osa võtta seltsi üritustest.
  6. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus isikliku avalduse põhjal.
  7. Seltsi liikme staatus katkeb isiku surma korral või kuue kuu möödudes pärast isikliku lahkumisavalduse esitamist. Liige arvatakse seltsist välja, kui tema tegevus läheb vastuollu seltsi põhikirjaliste eesmärkidega.
 6. Seltsi tegevliikmetel on kohustus täita seltsi põhikirja sätteid ja aktiivselt osaleda seltsi tegevuses seltsi eesmärkidest lähtudes ning maksta liikmemaksu.
 7. Seltsi tegevliikmetel on õigus:
  1. osa võtta seltsi üritustest;
  2. hääletada seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
  3. valida seltsi juhatus;
  4. olla valitud seltsi juhatusse;
  5. saada juhatuselt informatsiooni selle tegevuse kohta;
  6. kontrollida seltsi raha ja vara hoidmist ja kasutamist teda huvitavas valdkonnas;
 8. Seltsi kõrgeimaks juhtivaks organiks on üldkoosolek.
  1. Üldkoosolek tuleb kokku vastavalt vajadusele, mitte harvem kui üks kord aastas.
  2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis loetakse otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
  3. Üldkoosolek võtab vastu ja muudab seltsi põhikirja, valib juhatuse ning otsustab põhimõttelised küsimused.
  4. Üldkoosolek valib seltsi tegevliikmete seast juhatuse esimehe, teadussekretäri ja teised juhatuse liikmed kolmeks aastaks.
 9. Seltsi juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest.
  1. Juhatus valib enda hulgast funktsionäärid vastavalt vajadusele.
  2. Juhatus korraldab üldkoosolekute vahelisel ajal seltsi tööd, võtab vastu ja arvab välja seltsi liikmeid.
  3. Juhatus moodustab konkreetsete ürituste läbiviimiseks ja ülesannete täitmiseks komisjone, toimkondi ja toimetusi või palkab vajadusel lepingulised töötajad.
  4. Juhatus vastutab raha ja seltsi vara hoidmise ja sihtotstarbelise kasutamise eest.
  5. Seltsi esindab ametlikult juhatuse esimees, tema äraolekul teadussekretär või teised juhatuse esimehe poolt volitatud juhatuse liikmed.
  6. Seltsi nimel kirjutab dokumentidele alla juhatuse esimees, tema äraolekul teadussekretär või juhatuse poolt volitatud isik.
  7. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
 10. Seltsi tegevuse reorganiseerib või lõpetab üldkoosoleku otsus, kui selle poolt hääletavad 3/4 seltsi tegevliikmetest. Seltsi likvideerimisel antakse tema vara kas Tartu Ülikoolile või muule avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele.
  1. Selts ei tohi oma vara ega tulu jagada oma asutajate, liikmete, juhatuse liikmete ja nendega seotud isikute vahel ei põhikirjalise tegevuse jooksul ega seltsi tegevuse lõpetamisel.
 11. Muudes küsimustes lähtub selts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Põhikiri on vastu võetud Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsi üldkoosolekul 7. märtsil 1997, parandatud 10. juunil 2006, 26. aprillil 2008 ja 15. septembril 2014.